ckaudit

Audit není hrozba, ale příležitost pro nastavení systému a řádu.

Poskytujeme služby v oblasti auditu a dalších ověřovacích zakázek

Zpráva o transparetnosti

Audit dotací z různých zdrojů

Audity veřejného i neziskového sektoru

Auditorské oprávnění č. 392 již od roku 2009

ckaudit

Které konkrétní služby u nás naleznete?

Tradice zavazuje, a proto upřednostňujeme vysoce odborný individuální přístup k našim klientům, který je založený zejména na znalosti jejich problematiky a dlouhodobé spolupráci.

Poskytujeme služby v oblastech

 • auditů účetních závěrek (včetně konsolidovaných),
 • auditů dotací a darů,
 • přezkoumání hospodaření obcí,
 • interních auditů,
 • veřejnosprávních kontrol a dalších ověřovacích zakázek,

pro všechny typy subjektů podnikatelských, neziskových nestátních i veřejnoprávních.

Firemní osvědčení a listiny

Výpis z obchodního rejstříku

c.k. audit, s.r.o.

Osvědčení auditorské společnosti

c.k. audit, s.r.o.

Oprávnění auditora

Mgr. Ing. Dagmar Christophová

Firma roku Královehradeckého kraje

podnikatelka roku 2021

Audit

Hlavním cílem auditu je nezávislé ověření účetní závěrky nebo jiných ekonomických skutečností.

Kvalitním auditem jsou odhaleny případné nedostatky v účetní oblasti či kontrolním systému a nalezeno řešení, jak tyto nedostatky řešit. Při auditorské činnosti postupujeme v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy. Kromě auditu účetní závěrky sestavené podle českých účetních standardů nabízíme rovněž audit konsolidované účetní závěrky.

Kromě statutárních auditů účetních závěrek máme bohaté zkušenosti také s

Samozřejmostí je nadstandardní pojištění auditora pro eliminaci případných rizik.

Posláním a smyslem auditu účetní závěrky je vyjádřit názor nezávislé, kvalifikované osoby na věrohodnost účetní závěrky zveřejněné vedením účetní jednotky. Auditor ověřuje, zda údaje v účetní závěrce podávají věrný a poctivý obraz finanční pozice a výsledků hospodaření a peněžních toků v souladu s pravidly předepsanými českými nebo jinými účetními předpisy.

Auditorská ověření jsou prováděna v souladu s mezinárodními auditorskými standardy a standardy Komory auditorů České republiky. V rámci metodiky auditu je audit rozdělen do těchto fází:

 • předaudit, tedy průběžná kontrola během roku v termínech stanovených dle smlouvy o auditu a dohodnutého harmonogramu;
 • v případě významného podílu majetku a zásob na čistých aktivech společnosti se účastníme vybraných fyzických inventur těchto kategorií tak, jak to požadují auditorské standardy;
 • samotný audit, tedy jeho dokončení provádíme po rozvahovém dni, a to dle termínu stanoveného ve smlouvě o auditu a v harmonogramu dle dohody s klientem.

Úzce spolupracujeme s klientem na nápravě zjištěných nedostatků tak, aby v rámci konečného auditu již byly odstraněny (pokud má klient má zájem o nápravu). Běžné je, že nám jsou předem zaslány vyžádané podklady z účetnictví elektronicky – například účetní deník, obratová předvaha a další vhodné údaje, které si můžeme zpracovat a na šetření v sídle klienta se zaměřujeme na vybrané či sporné záležitosti. Tímto dochází k úspoře času, protože není nutné čekat, až si projdeme podklady, a můžeme rovnou přejít ke kontrole na místě a vyjasňování, popř. ke kontrole nápravy.

Veškerá zjištění z předauditu zahrnujeme do zpráv z dílčího auditu (pro interní potřebu klienta) s doporučením způsobu jejich nápravy nebo uvedením případných následků neopravených zjištění, současně můžeme uvádět pro kompletnost i skutečnosti, které se během auditu napravily.. Konečný výrok auditora je uveden ve zprávě auditora, nedostatky či doporučení popsány v dopise managementu (vedení).

V rámci auditorských služeb nabízíme:

 • OVĚŘOVÁNÍ ÚČETNÍCH ZÁVĚREK
 • AUDIT PRO ZVLÁŠTNÍ ÚČELY
 • OVĚŘOVÁNÍ ČERPÁNÍ DOTACÍ
 • PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCÍ, INTERNÍ AUDIT, VEŘEJNOSPRÁVNÍ KONTROLY ZŘIZOVANÝCH ORGANIZACÍ

Přehled auditorských služeb

Ověřování
účetních závěrek

Ověřujeme účetní závěrky řádné, mimořádné či mezitímní, ověřujeme i konsolidované účetní závěrky.

Zjistit více

Audit
pro zvláštní účely

Ověření určité vybrané části účetnictví pro speciální potřeby.

Zjistit více

Ověřování
čerpání dotací

Audit zpracováváme pro organizace, které čerpají prostředky z dotací z evropských i tuzemských zdrojů.

Zjistit více

Ostatní
audity a ověřování

Patří sem zejména přezkoumání hospodaření obcí, interní audit, veřejnosprávní kontroly zřizovaných organizací

Zjistit více
ckaudit

Ověřování účetních závěrek

Ověřujeme účetní závěrky řádné, mimořádné či mezitímní, ověřujeme i konsolidované účetní závěrky. V rámci auditu jsou ověřovány i výroční zprávy a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami.

Ověřování účetních závěrek je prováděno především pro společnosti, u kterých povinnost auditu účetní závěrky vyplývá ze zákona o účetnictví, případně z dalších zákonných norem. Provádíme jej také pro společnosti, které chtějí auditem své účetní závěrky prezentovat veřejnosti svoji důvěryhodnost. Výstupem je auditorská zpráva s výrokem auditora a dopis managementu obsahující poznatky a zjištěné nedostatky.

Ověřování účetní závěrky auditorem

(1) Řádnou nebo mimořádnou účetní závěrku jsou povinny mít ověřenou auditorem, kterého účetní jednotka určí způsobem stanoveným v zákoně upravujícím činnost auditorů, účetní jednotky, kterým tuto povinnost stanoví zvláštní právní předpis, a dále

 • a) velké účetní jednotky s výjimkou vybraných účetních jednotek, které nejsou subjekty veřejného zájmu,
 • b) střední účetní jednotky,
 • c) malé účetní jednotky, pokud jsou akciovými společnostmi nebo svěřenskými fondy podle občanského zákoníku a k rozvahovému dni účetního období, za nějž se účetní závěrka ověřuje, a účetního období bezprostředně předcházejícího, překročily nebo již dosáhly alespoň jednu z uvedených hodnot
  • 1. aktiva celkem 40 000 000 Kč,
  • 2. roční úhrn čistého obratu 80 000 000 Kč,
  • 3. průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období 50,
 • d) ostatní malé účetní jednotky, pokud k rozvahovému dni účetního období, za nějž se účetní závěrka ověřuje, a účetního období bezprostředně předcházejícího, překročily nebo již dosáhly alespoň 2 hodnoty uvedené v písmeni c) bodech 1 až 3.

V počáteční fázi auditu je stanoven a odsouhlasen celkový postup auditu a jeho časový harmonogram. V průběhu auditu je pozornost auditorského týmu zaměřena na identifikaci a vyhodnocení rizik, správnost sestavení účetní závěrky, ověření spolehlivosti vnitřního kontrolního systému a na testy věcné správnosti. Vyhodnocení je prováděno podle výsledku kontroly vybraného vzorku dat z nejdůležitějších oblastí účetní agendy. Je ověřovaná i vazba na vnitřní směrnice společnosti.

Auditor je přítomen provádění inventarizace zásob a dlouhodobého majetku a jejího vyhodnocení. Auditor zhodnotí významné skutečnosti ovlivňující výsledky společnosti za uplynulé období. Ve fázi průběžného auditu je klient upozorňován na zjištěné nedostatky, které je možné opravit, poté je výsledek znovu zkontrolován. Finální fází auditu je ověření účetní závěrky a zpracování auditorské zprávy.

Práce na auditu je ukončena závěrečnou zprávou s výrokem auditora. Účetní jednotka obdrží dopis auditora - neveřejnou listinu se závěry za jednotlivé ověřované oblasti, se zjištěnými nedostatky a s návrhem na jejich odstranění. Součástí finální fáze auditu je i ověření, zda údaje uvedené ve výroční zprávě a zprávě o vztazích odpovídají údajům v auditované účetní závěrce. Předmětem ověření zprávy o vztazích mezi propojenými osobami je posouzení správnosti uvedených informací o vztazích a transakcích. Je posuzováno, zda informace o zisku/ztrátě z transakcí jsou uvedeny správně a zda vztahy jsou správně popsány.

Audit pro zvláštní účely

Tento audit provádíme pro klienty, kteří požadují ověření určité vybrané části účetnictví pro speciální potřeby, tedy např. při prodeji závodu nebo jeho části, ověření pohledávek a závazků při změnách ve vlastní kapitálu společnosti, ověření darů, aj. Výstupem je písemná zpráva auditora k dané záležitosti.

ckaudit

Ověřování čerpání dotací

Audit zpracováváme pro organizace, které čerpají prostředky z dotací z evropských i tuzemských zdrojů na konkrétní účely. Tento audit je zpravidla vyžadován poskytovatelem finančních prostředků jako jedna ze závazných podmínek.

Audit je zpravidla zaměřen na:

 • kontrolu účetních dokladů, jejich správnosti, hodnověrnosti
 • kontrolu odděleného sledování projektů, návaznosti analytické evidence na finanční účetnictví
 • ověření, zda příjemce dotace využil prostředky na účel stanovený v rozhodnutí či smlouvě
 • ověření souladu výdajů s rozpočtem, posouzení efektivnosti vynaložených výdajů
 • ověření případných příjmů projektu
 • prověření, že konečný příjemce žádá podporu z veřejných zdrojů pouze na způsobilé výdaje definované programem projektu a že tyto výdaje byly skutečně vynaloženy v souladu s podmínkami poskytnutí dotace
 • ověření plnění ostatních náležitostí podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace
 • ověření, zda údaje v účetní závěrce věrně zobrazují stav majetku a závazků, jmění, finanční situaci a výsledek hospodaření společnosti
 • ověření, zda účetnictví je vedeno úplně, průkazným způsobem, správně a v souladu s platnými předpisy
 • ověření, zda roční účetní výkazy byly zpracovány dle platných pravidel se zaměřením na jejich kompletnost a správnost a jsou předkládány v předepsaném formátu.
ckaudit

Ostatní audity a ověřování

Přezkoumání hospodaření obcí

Předmětem přezkoumání hospodaření obcí jsou údaje o ročním hospodaření územního celku, tvořící součást závěrečného účtu podle zvláštního právního předpisu.

Audit je zpravidla zaměřen na:

Předmětem přezkoumání jsou údaje o ročním hospodaření územního celku, tvořící součást závěrečného účtu podle zvláštního právního předpisu, a to

 • a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků,
 • b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
 • c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
 • d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami,
 • e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
 • f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
 • g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám.

Předmětem přezkoumání dále je

 • a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
 • b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,
 • c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu,
 • d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
 • e) ručení za závazky fyzických a právnických osob,
 • f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
 • g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
 • h) účetnictví vedené územním celkem,
 • i) ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.

Interní audit

Tento audit je organizačně oddělené a funkčně nezávislé přezkoumávání a vyhodnocování přiměřenosti a účinnosti řídící kontroly, včetně prověřování správnosti vybraných operací.

Přezkoumání hospodaření obcí

Účastníme se veřejnosprávních kontrol jako osoba přizvaná z důvodu odbornosti v oblasti účetnictví zřizovaných organizací (příspěvkových organizací, s.r.o. atd.).

Územní samosprávné celky kontrolují podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole hospodaření s veřejnými prostředky u příspěvkových organizací ve své působnosti. Územní samosprávné celky vykonávají veřejnosprávní kontrolu u žadatelů o veřejnou finanční podporu nebo u příjemců veřejné finanční podpory, kterou jim poskytují. Územní samosprávné celky jsou povinny vytvořit systém finanční kontroly, kterým zajistí finanční kontrolu jak svého hospodaření, tak i hospodaření svých organizačních složek a příspěvkových organizací ve své působnosti. Současně zajistí prověřování přiměřenosti a účinnosti tohoto systému a pravidelně, nejméně jednou ročně, jeho hodnocení.